ഇത്തിരിപ്പൂവ്

ഇത്തിരിപ്പൂവ്

Spread the love

ഇത്തിരിപ്പൂവ്

ഇത്തിരിപ്പൂവ്

ഇത്തിരിപ്പൂവിനു ജന്മം നല്‍കുവാനൊരു-
ചെടിയായി ജനിച്ചു ഞാന്‍.
ഇത്തിരിപ്പൂവിനു നാണം അകറ്റുവാനൊരി-
ലയായ് ജനിച്ചു ഞാന്‍.
ഇത്തിരിപ്പൂവ് വളൊര്‍ന്നോരാ വേളയില
വളെ കാക്കുവാനൊരു മുള്ളായി ജനിച്ചു ഞാന്‍.
ഇത്തിരിപ്പൂവിനു വിടരുവാനിതളുകളായി ജനിച്ചു ഞാന്‍.
ഇത്തിരിപ്പൂവിനു ദാഹമകറ്റുവാന്‍ തേനായൊഴുകി ഞാന്‍.
ഒടുവില്‍ ഇത്തിരിപ്പൂവ് കൊഴിന്ജോരാ വേളയില്‍ ജീവനറ്റു-
നിന്നു ഞാനെങ്കിലും അരുതെയോന്നോതി കാത്തിരുന്നു
—–നിന്‍ പുനര്‍ജന്മത്തിനായി—–


Spread the love

Similar Posts

0 0 votes
Article Rating
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments