ഒരു പൂവിന്‍റെ വിലാപം

ഒരു പൂവിന്‍റെ വിലാപം

Spread the love

ഒരു പൂവിന്‍റെ വിലാപം

ഒരു പൂവിന്‍റെ വിലാപം

അരുമയാമീ മലര്‍വാടിയില്‍ ,
ഒരുകോണില്‍   നില്‍ക്കുമെന്നെ നീ കണ്ടുവോ
എന്‍ നറുതേന്‍ നുകരുവാന്‍ എന്നരുകില്‍ വന്നിരുന്നെങ്കിലും
നീയെന്‍  സാമീപ്യം കൊതിചിരുന്നുവോ.

ഓ എന്‍ ചിത്രശലഭമേ നിന്‍ സാമീപ്യം
കൊതിക്കുന്നുവിന്നു ഞാന്‍ .
കാലമാം കോലം മാറ്റിയേന്‍ രൂപമറിയാതെ
ഇന്ന് ഞാന്‍ കൊതിക്കുന്നു നിന്‍ സ്പര്‍ശനം

എന്‍ സുഗന്ധമാം വശ്യതയാണ് നീ
കാംഷിച്ചതെന്നറിയാതെ , എന്നിലെ
നൊമ്പരം മറന്നീടുകില്ലെങ്കിലും ഞാന്‍,
വസന്തമേ എന്നെ നീ കൊഴിചീടുമോ
എന്ന ശങ്കയാല്‍ , വീക്ഷിചീടുന്നു
നിന്റെയീ ജീവിതം.

എങ്കിലും നീ മറക്കരുതോരിക്കലും
എന്ജീവിതചക്രം കൊഴിചോരെന്‍
ഇതളുകള്‍  പോല്‍ കൊഴിഞ്ീടും
നിന്‍ ചിറകുകള്‍ . ഒരിക്കലെന്‍
മാറോടു ഒന്നുചെരുവാന്‍………..


Spread the love

Similar Posts

0 0 votes
Article Rating
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments