ജനനം

ജനനം

Spread the love

ജനനം

ജനനം

ഒരു ഗോളത്തിനുളളിലെ കൂരിരുട്ടിൽ
ഒറ്റയ്ക്ക് നീന്തിത്തുടിച്ചും കാണാത്ത ലോകത്തെ
നോക്കിച്ചിരിച്ചും ബന്ധനം തെല്ലെതുമില്ലാതെ
ആടിക്കളിച്ചുമൊരിക്കൽ കിടന്നിരുന്നു ഞാൻ

അവിടെ നിന്നും കേവലമൊരു നോവിന്‍റെ
പേരിലെന്നെയാരാ പറിച്ചെടുത്ത്
ക്രൂരത തളം കട്ടിയാരീ വിജനമാം
ദലാകത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയവേ
ആ നോവിന് ജനനം നൽകിയ പേറ്റുനോ-
വെന്നാരോ വിളിക്കുന്നത് കേട്ടു ഞാൻ

അപ്പോൾ അലറിക്കരാഞ്ഞൊരാ സ്ത്രീയ
അമ്മവയന്ന് വിളിക്കണം എന്നവരന്‍റെ
കാതിലോതവേ ദാനം കിട്ടിയ പാതി
ജീവനവർ അപ്പനെന്ന വിളിപ്പേരുമിട്ടു

എങ്കിലും എനിക്കെന്തേ അറിയുന്നില്ലീ
അപ്പനും അമ്മയും എന്തിനെന്ന എന്‍റെ
സുന്ദര ലോകത്തുനിന്നുമീ മലിനമാം
ലോകത്തിലേക്ക് പറിച്ചു നട്ടുവെന്നു

അറിയാത്തതൊക്കെയും നല്ലതോ ചീത്തയാ
അറിയില്ലെനിക്ക് പക്ഷെ ഒന്നറിയാം അമ്മ-
യന്നതാരു നല്ല വാക്കന്ന് മാത്രം….!


Spread the love

Similar Posts

0 0 votes
Article Rating
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments