മരണം

മരണം

Spread the love

മരണം

മരണം

ദൂരെയാ മാവിൻ കൊമ്പിലിരുന്നാ
കാകനറക്കെ അലറിക്കരഞ്ഞത്
വിരുന്നുകാരെത്തുവാനാണെന്നു അമ്മ
പറഞ്ഞതും, മറന്ന് തുടങ്ങിയ ജീവിത
യാത്രയിൽ നിന്നറ്റുപായൊരെൻ
ആത്മാവ് തേങ്ങിക്കരഞ്ഞതും എന്‍റെ
കുഴിയിൽ ഒരുപിടി മണ്ണിടാൻ വന്നണഞ്ഞ
വിരുന്നുകാരെ കുറിച്ചായിരുന്നെന്ന
സത്യമറിയും മുൻപേയെൻ ഹൃദയം
പണിമുടക്കി നിലച്ചു പോയിരുന്നു.


Spread the love

Similar Posts

0 0 votes
Article Rating
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments